Anti-Ragging Committee

A.Y. 2019 -2020

1. Dr. Jayashree Bhakay – 9324510175

2. Dr. Suresh Nerkar – 9820346910

3. Prof. Suhas Gharat – 9820420675

4. Dr. Kavita Khadse – 9833666105

5. Mrs. Madhura Murudkar – 9819124560

6. Mr. Digamber Sirame –

7. Mr. Rajhans Kadam –

8. Mrs. Anita Ramesh Gaikwad –

9. Ms. Aishwarya Shekharmarti –

10. Mr. Kapil Deshpande –

11. Mr. Sachin Khade –

12. Ms. Shreyashi Shetty –

Anti Ragging Squad

1. Dr. Jayashree Bhakay – Member – 9324510175

2. Prof. Suhas Gharat – Member – 9820420675

3. Dr. Kavita Khadse – Member – 9833666105

4. Mr. Dattaram Pilankar- Member – 9870050062

Comments are closed.