Vishakha Committee

1. Dr. Jayashree Bhakay – 9324510175

2. Dr. Madhumita Patil – 9833545205

3. Prof. Geeta Shetti – 9869284761

4. Prof. Suhas Gharat – 9820420675

5. Dr. Balaji Sadavarte – 9833666105

6. Mrs. Madhura Murudkar – 9819124560

Comments are closed.